Záložňa Rusnák

Založíme Vám skoro všetko v sumách od 1 - 100 000 Euro. Požičiame Vám za najvýhodnejších podmienok s najvýhodnejším úrokom, rýchlo, diskrétne a peniaze máte hneď na ruku. 

Podmienky záložne

Search Our Site

  • Predmetom záložnej zmluvy môžu byť len veci (§118 ods1 a §119ods 1 občianskeho zákonníka o ktorých záložca vyhlási, že sú jeho výlučnym ničim neobmedzeným vlastníctvom a nie sú predmetom inej záložnej zmluvy a takisto že záložná vec je v bezpodielovom spoluvl. s jeho manželom (manželkou) ktorý(á) so založením súhlasí.
  • Záložné právo zabezpečuje pohľadávku záložne voči záložnému dlžníkovi počas zmluvného obdobia 5 tyždňov. Za každý započatý týždeň sa účtuje 3 percentný úrok.
  • Záložňa vec odovzdanú do zálohy starostlivo opatruje, chráni ju pred stratou, zničením alebo poškodením
  • Záložca má právo predĺžiť si zmluvu po zaplatení úrokov znova o päť týždňov. V prípade ak dĺžnik sumu + úrok do posledného uvedeného termínu nevráti, berie na vedomie a súhlasí s tým aby založenú vec záložca odpredal bez písomneho upozornenia (§151 f občianskeho zákonníka)
  • Ak dôjde k realizácii záložného práva predajom predmetu záložnej zmluvy, rozdiel medzi cenou za ktorú sa podarilo predmet záložnej zmluvy predať a sumou prevyšujúcou pohľadávku záložne vrátane jej príslušenstva sa vždy dohodne ako zmluvna pokuta s čím záložný dĺžnik súhlasí. Táto zmluvna pokuta je splatná ihneď po predaní veci a preto uvedený rozdiel sa záložnemu dlžníkovi nevypláca
  • Výber veci zo záložne je možný iba osobne na OP alebo na splnomocnenie overené notárom

Nájdete nás na


Zelenečská 2 (pri OD Lidl)
917 01, Trnava

Otváracie hodiny

Pondelok - Piatok
8:00 - 18:00
Sobota
8:00 - 12:00

Napíšte nám


info@zaloznarusnak.sk
Tel.: 0902 121 963

Login

Register